Peculiarities of toxic effects exerted by hexyl ether of 5-aminolevulinic acid and grounds for working our regulations of its safe production and application

View or download the full article: 
UDC: 
615.9:[577.175.1.08:631.811.98]:613.26
Authors: 

Е.К. Vlasenko

Organization: 

Scientific-practical Hygiene Center, 8 Akademicheskaya Str., Minsk, 220012, Republic of Belarus

Abstract: 

Our research object was hexyl ether of 5-aminolevulinic acid applied as plants growth regulator which was synthe-sized with an original technology by Bioorganic Chemistry Institute of Belarus National Academy of science. Our research goal was to determine peculiarities of toxic effects exerted by this new plants protector on experimental models in vivo/in vitro and to give grounds for hygienic standards of its contents in various media which were to provide its safe production and application. We conducted our research with the use of toxicological, physiological, hematological, biochemical, immu-nologic, cytogenetic, cytological, and statistical methods. We were the first to perform toxicological assessment of this new plants growth regulator under different regimes, doses and ways of introduction into laboratory animals' bodies and it helped us to detect its toxicometric parameters and peculiarities of its biological effects which became apparent through skin-resorptive and cumulative properties, irritating impacts on mucous tunics, moderate reproductive toxicity without sub-stantial signs of gonadotropic, mutagenic, and allergenic impacts on a body. We detected that toxic impacts exerted by the examined substance on a body was combined with membrane-tropic and cytotoxic effects. We determined criteria and limit-ing parameters of hazardous effects exerted by hexyl ether of 5-aminolevulinic acid in the course of a chronic experiment, and it gave us grounds for fixing allowable daily dose for a man and for working out a number of regulations on the sub-stance contents in environmental objects (working area air, water, and soil), in food raw materials, and in food products (grain, rape, rape and linen oil). The obtained results were used as a basis for fixing 9 hygienic standards and were used for the state registration of this plant growth regulator; it will provide its safe production and application in agriculture.

Keywords: 
hexyl ether of 5-aminolevulinic acid, plants growth regulators, toxicity, danger, biological effects, laboratory animals, cells cultures, hygienic standards
Vlasenko Е.К. Peculiarities of toxic effects exerted by hexyl ether of 5-aminolevulinic acid and grounds for working our regulations of its safe production and application. Health Risk Analysis, 2017, no. 3, pp. 118–126. DOI: 10.21668/health.risk/2017.3.14.eng
References: 
 1. Boiko M.M., Vlasenko E.K. Izuchenie mutagennoi aktivnosti geksilovogo efira 5-aminolevulinovoi kisloty v testakh in vitro [Studying mutagenic activity of hexyl ether of 5-aminolevuliniv acid via in vitro tests]. Zdorov'e i okruzhayushchaya sreda: sbornik nauchnykh trudov. In: S.I. Sychik ed. Minsk, 2015, vol. 2, pp. 79–82 (in Russian).
 2. Vladimirov Yu.A., Dobretsov G.E. Fluorestsentnye zondy v issledovanii biologicheskikh membrane [Flu-orescent probes in biological membranes studies]. Moscow, Nauka, Publ., 1980, 320 p. (in Russian).
 3. Nedved' E.L., Tumilovich A.V., Yaronskaya E.B., Kisel' M.A., Trostyanko I.V., Dolgopalets V.I., Er-molovich A.N. Vliyanie inkrustiruyushchikh sostavov na osnove geksilovogo efira 5-aminolevulinovoi kisloty na rost i produktivnost' rastenii l'na-dolguntsa (Linum usitatissimum L.) [Influence exerted by incrusting compounds on the basis of hexyl ether of 5-aminolevulinic acid on fiber flax plants (Linum usitatissimum L.) growth and productivity]. Molekulyarnye, membrannye i kletochnye osnovy funktsionirovaniya biosistem: sbornik statei mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [Molecular, membrane and cellular grounds of biological systems functioning: a collection of papers from an international scientific conference]. In: I.D. Volotovskii [et al.] eds. Minsk, 2012, part 2, pp. 65–67 (in Russian).
 4. Dinerman A.A. Rol' zagryaznitelei okruzhayushchei sredy v narushenii embrional'nogo razvitiya: mono-grafiya [Contribution made by environment contaminants into embryo development disorders: a monograph]. Moscow, Meditsina Publ., 1980, 192 p. (in Russian).
 5. Metodicheskie ukazaniya po gigienicheskoi otsenke novykh pestitsidov № 4263-87: utv. Ministerstvom zdravookhraneniya SSSR 13.03.1987 [Methodical guidelines on hygienic assessment of new pesticides No. 4263-87: approved by the USSR Public healthcare Ministry on March 13, 1987]. In: E.A. Antonova [et al.] eds. Kiev, 1988, 187 p. (in Russian).
 6. Metodicheskie ukazaniya po primeneniyu raschetnykh i ekspress-eksperimental'nykh metodov pri gi-gienicheskom normirovanii khimicheskikh soedinenii v vode vodoemov № 1943-78: utv. zam. gl. sanitar. vracha SSSR 08.12.1978 [Methodical guidelines on application of calculation and express-experimental techniques in hygienic standardization of chemicals contents in reservoirs water No. 1943-78: approved by deputy to Chief sanitary inspector of the USSR on December 08, 1978]. Moscow, MZ SSSR, Publ., 1979, 28 p. (in Russian).
 7. Metodicheskie ukazaniya po ustanovleniyu orientirovochno bezopasnykh urovnei vozdeistviya (OBUV) i klassa opasnosti zagryaznyayushchikh veshchestv v at-mosfernom vozdukhe naselennykh mest № 11-7-2-97: utv. Ministerstvom zdravookhraneniya Respubliki Belarus' 14.03.1997 [Methodical guidelines on determining tentatively safe impacts levels and danger category of air contaminants in settlements No. 11-7-2-97: approved by Belarus Public Healthcare Ministry on March 14, 1997]. Minsk, 1998, 27 p. (in Russian).
 8. Trostyanko I.V., Dolgopalets V.I., Kisel' M.A., Lakhvich F.A. Novyi podkhod k sintezu lipofil'nykh efirov 5-aminolevulinovoi kisloty [A new approach to synthesizing lipophilic ethers of 5-aminolevulinic acid]. Doklady Natsional'noi akademii nauk Belarusi, 2009, vol. 53, no. 3, pp. 87–89 (in Russian).
 9. Vlasenko E.K., Sychik S.I., Stel'makh V.A., Il'yukova I.I., Grynchak V.A. Osobennosti vliyaniya geksilo-vogo efira 5-aminolevulinovoi ki-sloty na reproduktivnye funktsii belykh krys [The peculiarities of hexyl ester of 5-aminolevulinic acid influence on the reproductive functions of white rats]. Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta, 2015, vol. 14, no. 3, pp. 83–89 (in Russian).
 10. Vlasenko E.K., Sychik S.I., Stel'makh V.A., Grynchak V.A. Osobennosti toksicheskogo deistviya geksilovogo efira 5-aminolevulinovoi kisloty v usloviyakh odno- i mnogokratnogo vnutrizheludochnogo vvedeniya [Features of toxic effect of 5-aminolevulinic acid hexyl ester at single and multiple intragastric administrations]. Toksikologicheskii vestnik, 2015, no. 5, pp. 31–36 (in Russian).
 11. Yaronskaya E.B., N Averina.G., Nedved'E.L., Tumilovich A.V., Kisel' M.A., Trostyanko I.V., Bulavin L.A., Brui I.G., Ermolovich A.N. Primenenie inkrustiruyushchikh sostavov na osnove geksilovogo efira 5-aminolevulinovoi kisloty dlya stimulyatsii rosta i povysheniya produktivnosti sel'skokhozyaistvennykh kul'tur [Ap-plication of incrusting compounds on the basis of hexyl ether of 5-aminolevulinic acid for growth stimulation and increase in agricultures productivity]. Fitogormony, guminovye veshchestva i drugie bioratsional'nye pestitsidy v sel'skom khozyaistve: sbornik materialov 7-i mezhdunarodnoi konferentsii molodykh uchenykh «Radostim 2011» [Phyto-hormones, humic substances and other biorational pesticides in agriculture: materials of the 7-th interna-tional conference of young scientists «Radostim 2011»]. Minsk, 2011, pp.193–194 (in Russian).
 12. Spivak S.G., Yaronskaya E.B., Vershilovskaya I.V., Davydov V.Yu., Trostyanko I.V., Dolgopalets V.I., Averina N.G., Kisel' M.A. Stimulyatsiya rosta i razvitiya rastenii yachmenya lipofil'nymi efirami 5-amino-levulinovoi kisloty [Stimulation of barley growth and development with lipophilic ethers of 5-aminolevulinic acid]. Doklady Natsional'noi akademii nauk Belarusi, 2007, vol. 51, no. 5, pp. 95–99 (in Russian).
 13. Kotelenets A.I. [et al.]. Toksikologo-gigienicheskaya otsenka regulyatorov rosta rastenii: instruktsiya № 1.1.11-12-210-2003 [Toxicological and hygienic assessment of plants growth regulators: instruction No. 1.1.11-12-210-2003]. Sbornik ofitsial'nykh dokumentov po meditsine truda i proizvodstvennoi sanitaria. In: V.P. Filonov, S.M. Sokolov, eds. Minsk, PChUP "Biznesofset", Publ., 2004, part 14, pp. 63–117 (in Russian).
 14. Trebovaniya k postanovke eksperimental'nykh issledovanii dlya pervichnoi toksikologicheskoi otsenki i gigienicheskoi reglamentatsii veshchestv: instruktsiya № 1.1.11–12–35–2004; utv. Ministerstvom zdra-vookhraneniya Respubliki Belarus' 14.12.2004 [Requirements to experimental research procedures for primary toxicological assessment and hygienic standardization of substances: Instruction No. 1.1.11–12–35–2004; approved by Belarus Public Healthcare Ministry on December 14, 2004]. Minsk, 2004, 43 p. (in Russian).
 15. Uskorennoe gigienicheskoe reglamentirovanie ekzogennykh khimiche-skikh veshchestv v pochve: metodicheskie rekomendatsii; utv. glavnym gos. sanitar. vrachom Respubliki Belarus' 13.11.2000 № 127-0010 [Accelerated hygienic standardization of exogenous chemicals in soils: methodical guidelines; approved by Chief sanitary inspector of Belarus on November 13, 2000 No. 127-0010]. Minsk, Belorusskii nauchno-issledovatel'skii sanitarno-gigienicheskii institute, Publ., 2000, 52 p. (in Russian).
 16. Eksperimental'noe obosnovanie i raschet OBUV vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochei zony: metodreklomendatsii № 118-0010; utv. Ministerstvom zdravookhraneniya Respubliki Belarus' 13.10.2000 [Ex-perimental grounds and calculation of tentatively safe impacts by hazardous substances in working area air: me-thodical guidelines No. 118-0010; approved by Belarus Public Healthcare Ministry on October 13, 2000]. Minsk, 2010, 33 p.
 17. Ames B.N., McCann J., Yamasaki E. Methods for detecting carcinogens and mutagens with the Salmo-nella;mammalian microsome mutagenicity test. Mutat. Res., 1975, vol. 3, no. 1, pp. 347–364.
 18. Moorhead P.S. [et al.] Chromosome preparations of leukocytes cultured from human peripheral blood. Exp. Cell. Res., 1960, vol. 20, pp. 613–616.
 19. Hayflick L., Moorhead P.S. The serial cultivation of human diploid cell strains. Exp. Cell. Res., 1961, vol. 25, pp. 585–621.
 20. Hoeven T.A., Coon M.J. Preparation and properties of partially purified cytochrome P-450 and re-duced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-cytochrome P-450 reductase from rabbit liver microsomes. The J. of Biol. Chem., 1974, vol. 249, no. 19, pp. 6302–6310.
Received: 
29.06.2017
Accepted: 
15.09.2017
Published: 
30.09.2017

You are here